PAWI is een aantal jaren na aankomst van de KNIL-militairen in Nederland samengesteld door de eerste generatie Waainezen in woonoord Lunetten, kamp Vught. Dit werd gedaan om de band tussen de verschillende Waaineze gezinnen uit het kamp te behouden en elkaar te steunen in tijden van nood. Van de overheid hoefde namelijk niets verwacht te worden, aangezien die de militairen en hun gezinnen in de kou liet staan na jarenlange trouwe dienst. De families moesten iets anders bedenken om zich te kunnen verzekeren in geval van onvoorziene situaties. Veel kumpulans met leden, van wie de oorsprong ligt in het dorp van herkomst op de Molukken werden daardoor opgericht. Korte tijd na de samenstelling van de Persatuan Anak Anak Waai in Vught zouden zich meer Waaineze families verspreid over heel Nederland met de vereniging verbinden. Het bewaren van de onderlinge band, het elkaar op de hoogte brengen van belangrijke gebeurtenissen en elkaar bijstaan bij verlies van een dierbare waren de basiselementen van deze samenstelling. De officiële oprichting vond plaats op 13 mei 1967.

De manier hoe de eerste generatie zich ondanks de tegenslagen bij aankomst in Nederland staande heeft gehouden getuigt van enorme kracht. Het doorgeven van het belang van saamhorigheid en het elkaar steunen in goede en mindere tijden blijven belangrijke voorwaarden voor de volgende generaties PAWI-leden.

Dat PAWI de laatste jaren een “stille” kumpulan is en er weinig gebeurt, neemt niet weg dat juist de jonge Waainezen van de derde en vierde generatie de voortgang van de vereniging kunnen waarborgen door zich als lid aan te melden. Op deze manier kunnen zij ervoor zorgen, dat de Persatuan Anak Anak Waai weer leeft en kan blijven bestaan. PAWI geeft een ieder de mogelijkheid zijn stem te laten horen, ideeën in te brengen voor speciale bijeenkomsten, workshops, sport- en/of speldagen of al het andere wat de Waainezen met elkaar verbindt. PAWI wil met deze inbreng meegaan in de veranderde tijd, zonder de grondbeginselen van hoe de eerste generatie de kumpulan heeft opgericht te verliezen. Die basis blijft de betrokkenheid en interesse van het wel en wee binnen de Waaineze families in Nederland en hun families in het dorp van oorsprong: Waai.

Doelstelling

PAWI streeft ernaar de nalatenschap van de oprichters tot in lengte van dagen te bewaren. Dit kan door een goed functionerend en daadkrachtig bestuur in samenwerking met enthousiaste leden, die de vereniging een warm hart toedragen. Op dit moment neemt bij veel leden echter het gevoel de overhand, dat er niets gebeurt. Opbouwende kritiek die niet wordt gehoord en goede ideeën, die in de wachtstand worden gezet, zijn een van de oorzaken. Als gevolg hiervan daalt het aantal aanwezigen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering aanzienlijk. Wil de PAWI levensvatbaar blijven dan moet op korte termijn een vertaalslag worden gemaakt.

Een goed functionerend bestuur kan bij de uitvoer van zijn taken rekenen op de volle ondersteuning van zijn leden. De meeste Waainezen van de eerste en soms zelfs tweede generatie zijn niet meer in ons midden. Het is daarom noodzakelijk dat het roer omgaat en met name de jonge Waainezen van de derde en vierde generatie te mobiliseren om de nalatenschap van de oprichters in hedendaagse tijd en visie voort te zetten. PAWI moet veranderen in een vereniging, die informatie uitwisselt met haar leden. Wat zijn de tradities, hoe kunnen we onze cultuur behouden, wat zijn de wensen, wat speelt er onder de jongeren, hoe kunnen we meer betekenen voor niet alleen de Waainezen in Nederland maar ook voor de inwoners van het dorp van herkomst Waai, wat zijn de ontwikkelingen op Waai?

Informatie-uitwisseling over de ontwikkelingen in Waai kan bij uitstek worden gedaan in samenwerking met IAAW. Deze Initiatiefgroep Anak Anak Waai richt zich voornamelijk op kleinschalige projecten in Waai en draagt daarbij sinds 15 jaar bij aan de wederopbouw van Waai na de burgeroorlog en terugkeer van de dorpelingen in 2003. Sommige leden van deze stichting zijn tevens lid van vereniging PAWI. Ga naar de IAAW website voor meer informatie.

Uitvoering komende jaren:

 1. Goed functionerend bestuur, waardoor een goed functionerende vereniging;
 2. Opvolgen van de visie en uitwerken van de doelstellingen;
 3. Realiseren werkplan;
 4. Beleggen van de jaarlijkse ledenvergadering met verantwoording van het financieel verslag;
 5. Budgetteren jaarlijkse activiteit(en);
 6. Algemeen goedkeuren Huishoudelijk Reglement;
 7. Algemeen bekrachtigen Statuten PAWI;
 8. Inventarisatie ledenbestand;
 9. Informatieve gesprekken met de kumpulans Hena Poput Kaibobo (pela), kumpulan Lorihua Suli, kumpulan THS Tamilouw Hutumuri Sirisori en IAAW.

Persatuan Anak Anak Waai di Belanda

PAWI werd officieel opgericht op 13 mei 1967 in woonoord Lunetten te Vught.

De twee hoofdredenen om perkumpulan PAWI te stichten:

 1. Verstevigen van de onderlinge band tussen diegenen die hun wortels hebben in Waai of op enigerlei wijze binding hebben met Waai.
 2. Bantuan duka: opzetten van een fonds dat financiële steun biedt bij overlijden van een lid van PAWI.

Het dagelijks bestuur sinds 16 november 2019:

Ron Habiboe
Ron HabiboeKetua (voorzitter)
De voorzitter heeft de volgende verantwoordelijkheden:
Het leiden van de algemene ledenvergadering en de vergaderingen van het dagelijks bestuur;
Het leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden);
Het vertegenwoordigen van de vereniging naar binnen en buiten;
Het bewaken van processen en procedures (regelgeving);
Het bewaken van de uitvoering van taken van de groep.
Abel Matahelumual
Abel MatahelumualBendahara (penningmeester)
De verantwoordelijkheden van een penningmeester omvatten doorgaans:
Het beheren van de rekening en de kas van de vereniging;
Het opmaken van de begroting voorafgaande een bepaalde periode;
Het presenteren van financiële verslagen aan het eind van een bepaalde periode (bijvoorbeeld in de vorm van een jaarverslag of jaarrekening);
Het beheren, uitvoeren en bewaken van transacties (ontvangsten en uitgaven).
Dennis TahituSekretaris (secretaris)
De verantwoordelijkheden van de secretaris binnen een vereniging zijn: Het notuleren van zowel de ledenvergadering als bestuursvergadering; Het uitvoeren, verwerken en bewaken van uitgaande en inkomende correspondentie zowel schriftelijk als digitaal;
Het onderhouden van contacten via schriftelijke correspondentie, e-mail of persoonlijk.
Het bewaken van de ledenadministratie en het opvolgen van de wet- en regelgeving met betrekking tot de leden.
Jessica Beffers Sekretaris (secretaris)
Sinds 16 november 2020 is Jessica Beffers toegevoegd als secretaris en vormt zij samen met Dennis Tahitu het secretariaat.