Beleidsplan  

Inleiding

Persatuan Anak-Anak Waai, PAWI, is een vereniging van en voor Waainezen in Nederland. Zo lang de vereniging er is blijft het bestaansrecht legitiem. PAWI is echter om verschillende redenen niet meer te herkennen voor haar doelgroep. Veel leden vinden, dat de structuur en werkwijze van PAWI als organisatie is achterhaald en voelen zich daardoor veel minder betrokken.

Om PAWI te laten voortbestaan in deze huidige tijdgeest is het van essentieel belang om de oude structuren en werkwijze te herzien, het huishoudelijk reglement aan te passen en statuten officieel te maken. PAWI moet weer opbloeien tot een vereniging, die aanspreekt en waarmee elke generatie zich verbonden voelt. Zonder het oorspronkelijke uitgangspunt te verliezen. De standaardnormen dienen te worden aangepast aan deze tijd.

Toen PAWI werd opgericht waren de belangrijkste doelstellingen: het behouden en verstevigen van de onderlinge band tussen de Waaineze families in Nederland en het elkaar bijstaan in tijden van voor- en tegenspoed. Daarnaast werden de banden aangehaald met de “Persekutuan” (verbond). Hiermee wordt bedoeld: de banden met pela Kaibobo, het zusterdorp Suli en aan Waai gelinkte dorpen Hutumuri en Morella.

Voorbeelden van onderdelen, die nog steeds van kracht zijn maar waarvan de wijze is achterhaald:

Vroeger werd er geld in een “potje”gelegd: Indien er een lid kwam te overlijden kreeg de directe nabestaande een afgesproken bedrag als ondersteuning voor de begrafeniskosten. Tegenwoordig wordt iedereen in Nederland geacht een uitvaartverzekering te hebben. Door deze levenslange overlijdensrisicoverzekering is de ondersteuning vanuit PAWI niet meer van toepassing. Toch wordt het symbolische bedrag in geval van overlijden nog steeds aan de nabestaande uitgekeerd als klein gebaar van ondersteuning. Daarmee wordt de oorspronkelijke traditie in ere gehouden.

Ook vond de laatste jaren een andere belangrijke verschuiving plaats. De eerste generaties kenden de oorsprong en geschiedenis van Waai. Denk hierbij aan de zeven eri’s (dorpjes) die tezamen negeri Waai hebben gevormd, de soa (gebiedsindeling met families), clans, familie(banden), de Pela-verbonden etc.

Een deel van de daaropvolgende generatie heeft deze kennis onvoldoende of helemaal niet. De laatste tijd is het sterk merkbaar, dat juist het overgrote deel van de derde en vierde generatie kennisoverdracht van belang vindt. Omdat de meesten van de eerste generatie en inmiddels ook een deel van de tweede generatie is weggevallen, is het moeilijk maar niet ondenkbaar om deze informatie door te blijven geven.

De vanzelfsprekendheid, dat de geschiedenis van en kennis over Waai van generatie op generatie wordt overgedragen gaat niet altijd op. Om te voorkomen, dat deze overdracht vervaagt moet PAWI hierin een belangrijke rol gaan spelen en anticiperen op de behoefte van de huidige en toekomstige doelgroep. Op deze manier wordt de structuur binnen de PAWI aangepast conform de huidige tijdsgeest.

Met dit beleidsplan wordt de doorstart en de vernieuwing van de organisatie beschreven.

Visie

PAWI dient een vereniging te worden, die verbindt, ondersteunt en faciliteert. De Lain Bantu Lain gedachte blijft hierdoor gehandhaafd. Lain bantu lain betekent elkaar steunen.

PAWI dient uit te groeien tot een orgaan, dat het bewustwordingsproces voor iedere Waainees in Nederland in stand houdt,  lid of geen lid. Hierbij wordt de kennis over adat istiadat (ongeschreven wetten en gebruiken) in ere gehouden.

Missie

PAWI is opgericht om elkaar te ondersteunen in mentale, fysieke en materiële behoeften. De vereniging streeft ernaar om alle Waainezen en verwanten te benaderen, te betrekken, de onderlinge banden aan te halen en te versterken. PAWI voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk voor het stimuleren van het cultureel besef. Daarom zal kennis en informatie met betrekking tot het culturele erfgoed (geschiedenis, adat istiadat, taal etc.) op juistheid worden getoetst en adequaat worden overgedragen.

PAWI zal het dorp van oorsprong Waai in geen geval uit het oog verliezen en zal het, indien gewenst, altijd de helpende hand bieden.

Doelstelling

Deze organisatie is bedoeld om en gericht op: Het verenigen en versterken van de onderlinge banden tussen allen, die afkomstig zijn en zich verbonden voelen met het dorp Waai. Het elkaar (beter) leren kennen en, indien nodig, ondersteuning bieden tijdens bijzondere gebeurtenissen. 

De beleidsvelden zijn als volgt:

  1. Doelgroep/leden
  2. Communicatie
  3. Belangrijke gebeurtenissen
  4. Cultuurbesef
  5. Financieel beleid
  6. Werkterrein

Doelgroep/leden

PAWI heeft als doelstelling haar doelgroep te inventariseren en in verschillende categorieën in te delen. Hiermee kunnen nieuwe leden actief worden benaderd. Bij aanmelding van nieuwe leden wordt de bestaande administratie geüpdatet. Daardoor kunnen op maat gemaakte bijeenkomsten en overleggen worden georganiseerd. Tijdens een ledenvergadering zijn alle leeftijdscategorieën aanwezig, meestal leden van 35 jaar en ouder. Zo heeft de organisatie een goed totaalbeeld van haar leden kan PAWI die beter van dienst zijn. De leden van de persatuan zijn woonachtig in Nederland en hebben een directe of door huwelijk en geboorte indirecte link met het dorp van oorsprong Waai.

Communicatie

In deze snelle wereld is het belangrijk dat ook PAWI meegaat en nieuwe, veelal jonge leden, via de verschillende social media tools benadert. Informatievoorziening naar de oudere leden, zoals de papieren uitnodiging blijft vooralsnog gehandhaafd. Informatie betreffende de organisatie zelf, suka-duka gebeurtenissen in Nederland, nieuws en activiteiten in en rond Waai en andere voor de doelgroep relevante informatie kan door middel van de PAWI  website, e-nieuwsbrief en andere media zoals Facebook, Instagram of Whatsapp. Deze tools creëren een goede onderlinge verbinding.

Het “Ons-Kent-Ons”gehalte opschroeven opdat de “Lain-Bantu-Lain”gedachte gestimuleerd kan worden.

Belangrijke gebeurtenissen

Een speciaal programma wordt opgezet om activiteiten op te zetten en verder uit te bouwen om het gedachtegoed verder uit te breiden. Hierin worden bestaande activiteiten voortgezet zoals het uitkeren van het ondersteuningsbedrag aan de nabestaanden in geval van overlijden. De voorzitter zal namens de gehele vereniging de overhandiging doen en spreken. Bij diens afwezigheid neemt een plaatsvervangend lid van het bestuur waar. Het doen van ziekenbezoeken, huisbezoeken aan de eerste en tweede generatie, bieden van morele steun in welke vorm dan ook, organiseren van festiviteiten en workshops dragen bij aan de saamhorigheid en binding die de persatuan nodig heeft om te blijven voortbestaan.

Cultuurbesef

Verbinding en saamhorigheid tussen Waainezen, nazaten en aangetrouwden hier in Nederland gaan altijd gepaard met cultuurbesef. Om dit besef te bewaren is het van groot belang, dat er kennis is over de oorsprong, cultuur en adat over Waai en dat deze van generatie op generatie wordt overgedragen. Er zal daarom een kenniscentrum in het leven moeten worden geroepen door middel van een goede infrastructuur. Kennisoverdracht moet zorgvuldig worden gedaan, ook wanneer voor sommigen bepaalde informatie uiterst gevoelig kan zijn.

Financieel beleid

De meeste leden hebben een uitvaartverzekering, waardoor een bijdrage door PAWI overbodig lijkt. Toch wordt deze blijk van deelneming nog steeds gehandhaafd. Voorts wordt de jaarlijkse contributie van de leden door PAWI gebruikt om ledenvergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten te faciliteren en worden, op aanvraag vanuit Waai, projecten gesteund. Door actief nieuwe en vooral jonge leden te werven kunnen de activiteiten worden uitgebreid in de vorm van workshops, die aansluiten bij de behoefte van de jongere generatie Waainezen. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering presenteert de verantwoordelijke penningmeester van het PAWI bestuur de financiële verslagen over het afgelopen jaar. De kascommissie controleert de jaarlijkse financiële verantwoording.

Werkterrein

Nederland is sinds de oprichting het werkterrein van de Persatuan Anak Anak Waai. Uiteraard ziet de organisatie het als haar plicht om familieleden en dorpsgenoten uit Waai, indien nodig, bij te staan.